การวางแผนการใช้เงิน ด้วยเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย

หากกล่าวถึงเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้เงินหรือบริกหารเงินแล้ว ผู้อ่านมั่นใจอย่างยิ่งว่าจำนวนคนไม่น้อย ซึ่งนั่นหมายถึงผู้อ่าน อาจจะรู้สึกเบื่อหน่าย เพราะคิดว่าเป็นวิชาการที่ยาก หรือซับซ้อนเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะเข้าใจจนสามารถวางแผนการใช้เงินที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง คุณอาจต้องเรียนรู้ถึงหลักเศรษฐศาสตร์บางอย่าง ซึ่งสิ่งที่จะกล่าวถึงเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินของคุณได้อย่างง่ายๆ

ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารเงิน รวมไปจนถึงการลงทุนทางด้านการเงินในเรื่องต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนเศรษฐศาสตร์มาโดยตรง หรือประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินมาเป็นเวลานาน เพราะไม่ว่าจัชะเป็นคุณ หรือแม้กระทั่งตัวผู้อ่านเองที่นอกจากเรื่องของวรรณกรรมการแปลและภาษาต่างประเทศแล้ว ก็ไม่เคยมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยแม้แต่น้อย แต่ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในการบริหารเงินได้ต่างกัน

เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู้อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทรัพยากรดังกล่าวก็มิได้จำกัดแค่เงินเท่านั้น แต่หมายถึงทุกๆ สิ่งรวมไปจนถึงเงินในกระเป๋าสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้า หรือบริการเพื่อสนองความต้องการที่มีอยู้อย่างไม่จำกัดของในสังคมหนึ่งๆ

ผู้ที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินต้องมีความสามารถในการจัดสรรเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าแรง โบนัส หรือเงินอื่นๆ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของตน รวมไปจนถึงคนอื่นๆ ในครอบครัว พวกเขาจำเป็นต้องมีความสามารถในการบริหารเงินหรือใช้เงินที่หามาได้ให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งการจะคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดนั้น ให้ยึดอรรถประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่ตน หรือสมาชิกทุกคนภายในบ้านได้รับมากที่สุด