ขั้นตอนก่อนการของสินเชื่อในระบบ คลีนิคเงินด่วน

1. ศึกษาข้อมูลสินเชื่อให้พร้อม

เริ่มจากการทำความเข้าใจในประเภทสินเชื่อเงินด่วน เงินกู้ แล้วเริ่มเลือกสินเชื่อนี้จากการเปรียบเทียบแหล่งบริการสินเชื่อของแต่ละธนาคาร และแต่ละสถาบันการเงิน โดยให้ดูว่าเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ เช่น อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้เรายังจะต้องคำนึงถึงธนาคารที่เราจะยื่นกู้ด้วยว่า มีขั้นตอนการสมัครอย่างไร สะดวกกับเราหรือไม่

2. เตรียมเอกสารการขอสินเชื่อให้พร้อม

เอกสารที่ธนาคารและสถาบันการเงินทั่วไปต้องการเมื่อเรายื่นสมัครสินเชื่อก็จะแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

  1. เอกสารแสดงตน คือ บัตรประชาชน (ส่วนใหญ่จะใช้เป็นสำเนาบัตรประชาชนแนบไปกับใบสมัครสินเชื่อ) หรือถ้าสมัครในกรณีทำธุรกิจส่วนตัวก็จะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าที่เป็นห้างหุ้นส่วน/บริษัท
  2. เอกสารแสดงรายได้ คือ สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุด (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมกับรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากของตัวเราเอง หรือถ้าสมัครในกรณีทำธุรกิจส่วนตัวก็ต้องเป็นบัญชีเงินฝากในนามของกิจการที่ทำอยู่ อย่างน้อย 6 เดือน
  3. หลักฐานอื่นๆ คือ สำเนาใบแสดงหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) หรืองบการเงินของธุรกิจที่ทำปีล่าสุดฉบับยื่นกรมสรรพากร ในกรณีที่ทางสถาบันการเงินเรียกขอเพิ่มเติม

ธนาคารและสถาบันการเงินใช้หลักเกณฑ์อะไรในการอนุมัติสินเชื่อ

นอกจากการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นสมัครขอสินเชื่อแล้ว สิ่งที่เราต้องรู้นั่นก็คือ หลักเกณฑ์ที่ธนาคารใช้อนุมัติสินเชื่อที่เราจะสมัครนี้ ว่ามีอะไรบ้าง? ซึ่งโดยทั่วไปแล้วธนาคารและสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่ก็จะมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
  1. นโยบายการให้สินเชื่อ ที่เป็นข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจะต้องไม่มีประวัติการค้างชำระในช่วง 1-2 ปีย้อนหลัง หรืองดให้สินเชื่อกับคนที่มีอาชีพที่เป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง เช่น ฟรีแลนด์ พนักงานในบ่อนคาสิโน พ่อค้า-แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น
  2. วัตถุประสงค์หรือความต้องการในการขอสินเชื่อ ทุกครั้งที่จะขอกู้เงินเราจะต้องเลือกสินเชื่อให้ตรงกับความต้องการใช้เงินมากที่สุด เช่น ถ้าต้องการมีเงินก้อนหนึ่งไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เราก็ควรเลือกสินเชื่อบัตรกดเงินสด เป็นต้น โดยธนาคารจะดูรวมถึงความจำเป็นในการขอสินเชื่อแต่ละครั้งด้วย
  3. ความสามารถของผู้กู้ในการชำระหนี้ ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินจะตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากบริษัทเครดิตบูโร ว่ามีการค้างชำระหนี้อื่นอยู่หรือไม่ ที่มาของรายได้เป็นอย่างไร มั่นคงรวมถึงตรวจสอบภาระหนี้ที่มีอยู่ของผู้กู้รายนั้น ถ้าในขณะนั้นมีภาระหนี้สินเกินกว่านโยบายธนาคาร ผู้ให้กู้กำหนดก็จะไม่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อนั่นเอง
  4. ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินเอามาประกอบการพิจารณา โดยดูจากผลกระทบต่อฐานะการเงินที่มาจากสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งมีผลต่อวงเงินอนุมัติ