บริหารรายได้ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ 5 ขั้น

การนำหลักเศรษฐศาสตร์อย่างง่ายๆ มาใช้ในการบริหารเงิน นอกจากจะช่วยให้คุณ รวมไปจนถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถอยู่รวมกันอย่างมีความสุขและได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ข้อจำกัดแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับอนาคตทางการเงินของคุณอีกด้วย เพื่อที่จะได้รับอรรถประโยชน์ หรือความพึงพอใจสูงสุดดังกล่าว สิ่วแรกที่คุณจำเป็นต้องทราบคือความต้องการพื้นฐานของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนมีความต้องการอะไรบ้าง และต้องใช้เงินมากน้อยเท่าไรเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวตามลำดับความสำคัญ ซึ่งความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองของมนุษย์ ประกอบไปด้วย 5 ขั้นได้แก่

  1. ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการพื้นฐานที่จะทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ได้แก่ อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งนับเป็นรายจ่ายที่สำคัญของครอบครัว จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกและควรได้รับการจัดสรรไว้อย่างเพียงพอ ไม่สามารถตัดทอนออกไป ค่าใ้จ่ายเกี่ยวกับความต้องการทางกายภาพที่ไม่เพียงพอ หรือน้อยเกินไป จะทำให้สมาชิกในครอบครัวไม่อาจดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
  1. ความต้องการด้านความปลอดภัย นุษย์ล้วนมีความต้องการด้านความปลอดภัยและความต้องการด้านสวัสดิภาพ ได้แก่ การต้องการที่อยู่อาศัย ที่พักพิงที่ปลอดภัย การมีเงินใช้จ่านยามฉุกเฉิน รวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เป็นต้น การจัดสรรรายได้ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อสนองความต้องการด้านนี้อย่างเพียงพอ จะช่วยเสริมสร้างความมันใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว คนในครอบครัวจะดำรงชีวิติอยู่ด้วยความปลอดภัย มั่นคง ตอดจนมีความเชื่อมั่นในสวัสดิภาพที่ตนจะได้รับในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ
  1. ความต้องการความรัก มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความรัก การที่เป็นที่รัก และการมีความสัมพันธ์ที่ดี อันส่งผลให้หารดำรงชีวิตราบรื่นและเป็นสุข ความต้องการด้านความรักหมายถึงความปรารถนาให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักมีความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นให้แก่กัน การจัดสรรเงินไว้เพื่อสนองความต้องการด้านนี้หมายรวมถึง การจัดสรรเงินเพื่อการสัมทนาการหรือพักผ่อนของคนในครอบครัว การทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดเพื่อเสริมสร้างความรักและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น การจัดสรรรายได้เพื่อตอบสนองความต้องการความรักอย่างเพียงพอ จะช่วยเสริมสร้างความรักและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้น สมัครสมาชิกสามัคคีกันมากยิ่งขึ้
  1. ความต้องการความนับถือตนเอง ไม่เพียงแต่อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค หรือความรัก ความเข้าใจที่มนุษย์ต้องการเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความนับถือหรือความภูมิใจในตนเองด้วยเช่นกัน  หารจัดสรรเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมไปถึงคนในครอบครัสอย่างเพียงพอ เช่น การให้ลูกได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอตามวัย หรือการที่สมาชิกแต่ละคนมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ไม่ปะปนกับใครและเหมาะสมกับรสนิยมของแต่ละบุคคล จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเสริมสร้างความนับถือตนเอง ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ เป็นที่นับถือ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองตามมา
  1. ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ มนษย์ทุดกคนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ตนมีอยู้อย่างสูงสุด เช่น การได้รับหารศึกษษที่เหมาะสมและเพียงพอ การได้รับการฦึกฝนทักษะด้านต่างๆ ตามแต่ความถนัดของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา กีฬา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น